Smartere Transport Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Avinor og Telenor.


Bodø kommune

Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og er med sine ca. 52.000 innbyggere fylkets største by. Bodø har en viktig rolle som knutepunkt for kommunikasjon både for gods- og persontrafikk. Midt i byen møtes bil, båt, tog og fly. Folketallet i kommunen har over år hatt en sterk og jevn vekst. Bodø er vertskommune og administrasjonsknutepunkt for en rekke store bedrifter og kompetanseinstitusjoner og tilbyr et bredt og variert arbeidsmarked. Nord universitet, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune, Nordland politidistrikt forsvarets operative hovedkvarter og luftfartsmyndighetene ligger alle i Bodø. 

Det er i underkant av 4.000 bedrifter registrert i Bodø med over 26.000 ansatte noe som gir kommunen et sammensatt og allsidig næringsliv. Bodø kommune sysselsetter alene godt over 4.000 mennesker og omsetter for over 4 milliarder årlig. Bodøssamfunnet er en kraft som bidrar til vekst, innovasjon og utvikling ikke bare i Nordland men i hele landsdelen.

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har 245 000 innbyggere fordelt på 44 kommuner. Nordland har spredt bosetting og næringsliv, og har en lang kyst – 25 prosent av Norges kystlinje – med mange øyer og fjorder.

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken i Nordland. Tilbudet omfatter buss og hurtigbåt, og all produksjon er anbudsutsatt. Kundeorientering står sentralt i arbeidet med utvikling av kollektivtransporten. Fokus for framtiden vil fortsatt være å gi brukerne et godt tilbud og enkle løsninger slik som sanntidsinformasjon og mobilbillettering. Nordland fylkeskommune har 440 busser i daglig aktivitet som kjører ca 14 millioner kilometer i året. Fylkeskommunen har ansvar for 4.110 km fylkesvei, 29 hurtigbåtruter og 27 ferjesamband.

Telenor

Telenor er Norges største leverandør av tele- og datatjenester, både over mobil- og fastlinjenettet. Telenor tilbyr riksdekkende tjenester også i Norden. Telenor eier nettet og produserer alle tjenester selv med meget høye krav til sikkerhet, redundans og duplisering. Stilt overfor stadig mer avanserte trussel aktører investerer vi i beredskap og styrker sikkerheten i samfunnskritisk digital infrastruktur.

Telenor investerer over 4 milliarder årlig i infrastruktur, og forsterker og forbedrer kontinuerlig nettverkene for å sikre redundans, reservestrøm, og redusere risiko for utfall. Telenor fortsetter å styrke cybersikkerheten både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i infrastruktur.

Avinor

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart.

Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn. Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

 

For spørsmål angående Smartere Transport Bodø, kontakt Siri Vasshaug